មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើធ្យូងថ្មកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនអត្ថបទ

តើធ្យូងថ្មកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ធ្យូងថ្ម គឺជាឥន្ធនៈផូស៊ីលរឹង កកើតឡើងរាប់លានឆ្នាំមកហើយ នៅក្នុងសំបកផែនដី។