មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើទីក្រុងនិងខេត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើទីក្រុងនិងខេត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើទីក្រុងនិងខេត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

ទីក្រុង និងខេត្តមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកគឺ

  • ទីក្រុងបម្រើឲ្យខេត្តដោយផ្តល់មុខទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាង ពិសេសផលិតផលឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម
  • ខេត្តបម្រើឲ្យទីក្រុងដោយផ្តល់ផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ជាច្រើន (ដើមនៅឯស្រែផ្លែនៅឯក្រុង)។