មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើថាមពលខ្យល់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើថាមពលខ្យល់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើថាមពលខ្យល់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

ថាមពលខ្យល់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ ជួយរុញនាវា ឬទូក ក្ដោងឱ្យមានចលនាទៅមុខ។ ថាមពលខ្យល់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ឬពោត និងក្នុងម៉ាស៊ីនបូមទឹក ថាមពលខ្យល់។