មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើថាមពលកម្តៅដីបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បរិស្ថាន...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើថាមពលកម្តៅដីបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បរិស្ថានដែរឬទេ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើថាមពលកម្តៅដីបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បរិស្ថានដែរឬទេ?

ថាមពលកម្ដៅដីក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បរិស្ថានដែរ ដូចជាទឹកក្តៅនៅក្រោមសម្ពាធរំលាយ បានដឹកនាំល្បាយខនិជមួយចំនួន មកជាមួយដែលចោទជាបញ្ហាដូចជា ការបញ្ចេញសំណល់ទឹកប្រែនិកំណកអំបិល។