តើតុលាការក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីឲ្យសៀមប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យខ្មែរវិញនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ក្នុងរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះនាមអ្វី?

តុលាការឡាអេបានកាត់ក្តីឲ្យសៀមប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យខ្មែរវិញនៅថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា ១៩៦២ នៅក្នុងរជ្ជកាលម្ចាសក្សត្រីយានី ស៊ីសុវត្ថិ កុសមនាររីរតន៍ សិរីវឌ្ឍនាជាព្រះមាតាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ។