មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើតាមកំណែទម្រង់ឆ្នាំ១៨៨៤ បារាំងបានផ្លាស់...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើតាមកំណែទម្រង់ឆ្នាំ១៨៨៤ បារាំងបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើតាមកំណែទម្រង់ឆ្នាំ១៨៨៤ បារាំងបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជដូចម្តេច?

កំណែទម្រង់ឆ្នាំ១៨៨៤បារាំងបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាដូចជា៖

  • បានរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដោយបារាំងផ្ទាល់ ។ ខេត្ត៥៤ត្រូវបានបង្រួមបញ្ចូលគ្នាមកត្រឹម៨ខេត្តឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរ៉េស៊ីដង់
  • រ៉េស៊ីដង់ស៊ុបពែរីយ័រធ្វើការគ្រប់គ្រងការងារពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់ពីរ៉េស៊ីដង់សេណេរ៉ាល់ (កូសាំងស៊ីន)
  • ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាលែងមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទៀតហើយក្រៅពីចាំទទួលនិងយល់ព្រមរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រ៉េស៊ីដង់ស៊ុបពែរីយ័រ។