មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានអាយុវែង ប្រទេសជឿនលឿ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានអាយុវែង ប្រទេសជឿនលឿនមានលទ្ធភាពដោះស្រាយនូវបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានអាយុវែង ប្រទេសជឿនលឿនមានលទ្ធភាពដោះស្រាយនូវបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

ដើម្បីអោយប្រជាជននៅប្រទេសជឿនលឿនមានអាយុវែងគឹត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដូចជា៖

  • សុខាភិបាល
  • សិក្សាធិការ
  • ការថែទាំងបរិស្ថានធម្មជាតិបានល្អ។