មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើដីកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច?
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនអត្ថបទ

តើដីកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច?

ដីកើតឡើងដោយលទ្ធផល នៃអំពើបផ្លាញដោយធម្មជាតិរវាងសិលា ឬរូបធាតុទាំងឡាយ ជាមួយអាកាសធាតុដោយល្បឿនយឺត ឈានទៅរកការបាក់បែកប្រេះស្រាំនិងការរិចរិលនៃសិលា។