មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើជំរឿនជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបា...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើជំរឿនជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើជំរឿន?

មេរៀនអត្ថបទ

តើជំរឿនជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើជំរឿន?

ជំរឿន គឹជាការរាប់ចំនួនមនុស្ស ប្រុស ស្រី ក្មេងចាស់ ទាំងខ្មែរទាំងបរទេស ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់មួយ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើជំរឿន ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពីប្រជាជន ព្រោះទិន្នន័យបានពីជំរឿនមានលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងលើកស្ទួយសុខមាសភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។