មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើជប៉ុនដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេច?
ការចូលគណនី

Curriculum

តើជប៉ុនដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើជប៉ុនដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេច?

ជប៉ុនបានដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយ

  • រៀបចំឡើងវិញនូវឧបករណ៍ផលិតកម្ម
  • ពង្រឹង និងបង្កើនការនាំចេញ
  • ទីតាំងនៅក្រៅប្រទេស
  • អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងស្រុក។