មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើគេធ្វើថ្នាក់នៅទីណា ?
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនអត្ថបទ

តើគេធ្វើថ្នាក់នៅទីណា ?

គេធ្វើស្រែថ្នាក់នៅតំបន់ភ្នំ ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើន ដូចជា  ប្រទេសចិន ភីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើម ។