តើក្សត្រអង្គវតីវិលត្រឡប់ពីសៀមមកក្រុងឧដុង្គវិញនៅឆ្នាំណាដោយបានទទួលអន្តរាគមន៍ពីណា?

ក្សត្រអង្គវតីវិលត្រឡប់ពីសៀមមកក្រុងឧដុង្គវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ ១៨៦២ បុព្វជិតកាតូលិកមួយអង្គបានផ្ញើរសារទៅកុងស៊ុលបារាំងនៅបាងកកឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យក្សត្រអង្គនេះត្រឡប់មកមាតុប្រទេស​វិញ។