មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើក្រៅពីអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗ នៅមានស្ថ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើក្រៅពីអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗ នៅមានស្ថាប័នណាខ្លះទៀតដែលកំពុងជម្រុញសកលភាវូបនីយកម្ម?

មេរៀនអត្ថបទ

តើក្រៅពីអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗ នៅមានស្ថាប័នណាខ្លះទៀតដែលកំពុងជម្រុញសកលភាវូបនីយកម្ម?

ក្រៅពីអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗនៅមានស្ថាប័នខ្លះទៀតដែលកំពុងជម្រុញសកលភាវូបនីយកម្មមានដូចជា៖

  • ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿន (G-B) មានសហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស បារាំង អ៊ីតាលី ជប៉ុន កាណាដា អាឡឺម៉ង និងរុស្ស៊ី ។ ក្រុមនេះពីមុនមានឈ្ម៉ថា G-7 ដែលប្រជុំជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៧៥ នៅក្បែរទីក្រុងប៉ារីស ឈ្មោះថា រ៉ាមប៊ូយេ ពេលខ្លះគេហៅមថា G-7 ក្លឹបរ៉ាមប៊ូយេ ។
  • ស្ថាប័នមួយទៀតគឹ G-20 ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ១៩៩៧.១៩៩៨ ៕