មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើក្រោយពេលទទួលបានដំណឹងថាបារាំងចូលត្រួតត្...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើក្រោយពេលទទួលបានដំណឹងថាបារាំងចូលត្រួតត្រាព្រៃនគរ ព្រះបាទអង្គឌួងបានធ្វើសកម្មភាពដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើក្រោយពេលទទួលបានដំណឹងថាបារាំងចូលត្រួតត្រាព្រៃនគរ ព្រះបាទអង្គឌួងបានធ្វើសកម្មភាពដូចម្តេច?

ក្រោយពេលទទួលបានដំណឹងថាបារាំងចូលត្រួតត្រាព្រៃនគរព្រះបាទអង្គឌួងបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយកងទៅកាន់ខេត្ត មាត់ជ្រូកក្នុងបំណងបង្ហាញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរ ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្តាយបំណងនេះ​ត្រួវបានអាកខាន ដោយព្រះអង្គឌួងចូលទីវង្គត់នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ១៨៦០ នារាជធានីឧដុង្គ។