មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ មានផែនការដូចម្តេចទៅលើនគររូបនីយកម្មនៅកម្ពុជានាពេលអនាគត?

មេរៀនអត្ថបទ

តើក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ មានផែនការដូចម្តេចទៅលើនគររូបនីយកម្មនៅកម្ពុជានាពេលអនាគត?

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីកយកម្ម និងសំណង់ និងដឹកនាំការរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លូជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន តាមរយៈដំណាក់ការនានារូមមាន ការពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ការប្រមូលទិន្នន័យមូលដ្ឋានពីរូបថតពីលើអាកាសនិងរូវភាពពីផ្កាយរណប ដោយធ្វើការងារនៅការដ្ឋានផ្ទាល់ ធ្វើការវាស់វែងនិងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណសង្គមជាតិសេដ្ឋកិច្ចប្រជាសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច។