មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកំណែទម្រង់បារាំងបាននាំមកដល់សង្គមខ្មែរន...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើកំណែទម្រង់បារាំងបាននាំមកដល់សង្គមខ្មែរនូវអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើកំណែទម្រង់បារាំងបាននាំមកដល់សង្គមខ្មែរនូវអ្វីខ្លះ?

កំណែទម្រង់បារាំងបាននាំមកដល់សង្គមខ្មែរ ដូចជា៖

  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានកែមុខមាត់ថ្មី
  • លុបបំបាត់របបទាសភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
  • បង្កើតឡើងនូវការចុះបញ្ជីដីធ្លីផ្លាស់ប្តូរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណ
  • បង្កើតច្បាប់ថ្មី
  • បង្កើតកម្មវិធីសិទ្ធិដីធ្លី
  • បង្កើតទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធទីផ្សារ
  • ក្នុងវិស័យកសិកម្មមានការបង្កើតប្រព័ន្ធកសិកម្ម «កសិដ្ឋាន»។