មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកំណើនប្រជាជនពិភពលោកមានដំណើរវិវត្តន៍ដូច...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើកំណើនប្រជាជនពិភពលោកមានដំណើរវិវត្តន៍ដូចម្ដេច ចាប់តាំងឆ្នាំ ១៩៥០ មក ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើកំណើនប្រជាជនពិភពលោកមានដំណើរវិវត្តន៍ដូចម្ដេច ចាប់តាំងឆ្នាំ ១៩៥០ មក ?

កំណើនប្រជាជនពិភពលោកមានដំណើរវិវត្តន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លា ដោយសារតំហយចុះយ៉ាងរហ៍សនៃមរណៈប្រមាណនៅកន្លែងផ្សេងៗ ទៀតនៃពិភពលោក ។