មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកំណើនទាបនៃប្រជាជនពិភពលោកនៅមុនឆ្នាំ ១៦៥...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើកំណើនទាបនៃប្រជាជនពិភពលោកនៅមុនឆ្នាំ ១៦៥០ បណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះ ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើកំណើនទាបនៃប្រជាជនពិភពលោកនៅមុនឆ្នាំ ១៦៥០ បណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះ ?

កំណើនទាបនៃប្រជាជនពិភពលោកនីមុនឆ្នាំ ១៦៥០ ៖

បណ្ដាលមកពី បដិវត្តន៍ កសិកម្មអាចផ្ដល់នូវចំណីអាហារដ៏ល្អ ប្រសើរនិងបានបញ្ចប់គ្រោះទុរ្ភិក្សពីក្នុងប្រទេស ទាំងនោះ ការររីកចម្រើនផ្នែកវិជ្ជាពេទ្យនិងអនាម័យ បានធ្វើឪ្យមរណប្រមាណថយចុះនៅសសតវត្សទី​១៩ ។ ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត និងការចាក់វ៉ាក់សាំង បានរីកសាយ ពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអុត ដ៏កាចសាហាវ ជាអំរែកមរណៈរាប់សតវត្សកន្លងមក ។