មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកូរ៉េខាងត្បងមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះអភិវឌ្ឍ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើកូរ៉េខាងត្បងមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរឬទេ ? ចូរឋពន្យល់ ។

មេរៀនអត្ថបទ

តើកូរ៉េខាងត្បងមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរឬទេ ? ចូរឋពន្យល់ ។

កូរ៉េត្បូងមានត្យូងមានលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិអនុគ្រោះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រោះ ៖ ប្រទេសនេះស្ថិតនៅភាគត្បូងនៃទ្វីបកូរ៉េ ខាងលិចជាប់សមុទ្រលឿន ខាងកើតជាប់សមុទ្រជប៉ុន (សមុទ្រខាងកើត) ខាងត្បូងជាប់ច្រកកូរ៉េនិងសមុទ្រខាងកើត ។ ប្រទេសកូរ៉េមានផ្ទៃដីសរុប ៩៩៩៦៧៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ។ទូទៅទន្លេសំខាន់ៗនៃកូរ៉េខាងត្បូងរួចហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រកូរ៉េ នៅតាមអាងទន្លេទាំងបីនេះមានមនុស្សរស់នៅនៅកុះករនិងជាតំបន់កសិកម្មដ៏ធំធេងទៀតផង ។ សរុបមកលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិនៅកូរ៉េមានលក្ខណៈអនុគ្រោះដល់ការពារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ សរុមមក លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិនៅកូរ៉េមានលក្ខណៈអនុគ្រោះដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។