មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការអប់រំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើការអប់រំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ? តើត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាខ្លះ ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើការអប់រំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ? តើត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាខ្លះ ?

ការអប់រំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាវិសមភាពចំពោះការអប់រំដែលទាក់ទងទៅនឹងវិសមភាពទទួលការអប់រំតាមភេទ និងនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជន និងជនបទដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី និងមធ្យោបាយទៅកាន់សាលារៀន ។ ហើយដើម្បីអនុវត្តន៍គោលនយោបាយអបរំឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានយកចិត្តទុកដាក់កសាងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់ភូមិសិក្សាទូទាំងប្រទេស និងខិតខំប្រមូលកុមារយុវជន ប្រជាជនឲ្យបានចូលរៀនគ្រប់ៗគ្នា ។