មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការអប់រំមានគោលបំណងអ្វីខ្លះ ?
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

តើការអប់រំមានគោលបំណងអ្វីខ្លះ ?

ការអប់រំ គឺជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឪ្យប្រទេសមានសេរីភាព ស្ថាបនានូវសុខភាពពលរដ្ឋដែលទទួលស្គាល់ថា ជាប្រទេសទាំងសេរីភាពបុគ្គល និងទាំងអស់សុខសង្គម ។