មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការអនុវត្តនយោបាយជាតូបនីយកម្មរបស់សម្តេច...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើការអនុវត្តនយោបាយជាតូបនីយកម្មរបស់សម្តេច សីហនុ បានផ្តល់លទ្ធផលដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើការអនុវត្តនយោបាយជាតូបនីយកម្មរបស់សម្តេច សីហនុ បានផ្តល់លទ្ធផលដូចម្តេច?

ការអនុវត្ត​នយោបាយតូបនីយកម្ម ទៅលើពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបានផ្តល់លទ្ធផលដូចជា៖

  • បានជំរុញឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មលួចលាក់ជាមួយពួកប៉ះបោរកុំមុយនីស្តនៅប្រទេសវៀតណាម
  • រដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពន្ធលើការនាំចេញ
  • ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជួបការរអាក់រអួល ដោយសារការបាត់បង់ជំនាញគ្រប់គ្រងរបស់សហគ្រាសនិងកង្វះបច្ចេកទេសជំនាញ។