មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការធ្វើប៉ុលឌែកម្មនៅកម្ពុជាយើងជាការរចាំ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើការធ្វើប៉ុលឌែកម្មនៅកម្ពុជាយើងជាការរចាំបាច់ដែរឬទេ ? ព្រោះអ្វី ? ចូរេពន្យល់ ។

មេរៀនអត្ថបទ

តើការធ្វើប៉ុលឌែកម្មនៅកម្ពុជាយើងជាការរចាំបាច់ដែរឬទេ ? ព្រោះអ្វី ? ចូរេពន្យល់ ។

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការធ្វើប៉ុលឌែកម្មនៅកម្ពុជាយើងមិនមែនជាជាការរចាំបាច់នោះទេ ព្រោះសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសយើងនៅខ្វះធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញ ហើយឧបករណ៍មិនទាន់ទំនើបនិងមិនសូវបែបផងដែរ ។