មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកពីថ្ងៃ ៦...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកពីថ្ងៃ ៦ កុម្ភៈ ដល់ ១៥សីហា ១៩៧៣ ផ្តល់ផលវិបាកដូចម្តេចខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកពីថ្ងៃ ៦ កុម្ភៈ ដល់ ១៥សីហា ១៩៧៣ ផ្តល់ផលវិបាកដូចម្តេចខ្លះ?

ផ្តល់ផលវិបាកដូចជា៖

  • ខូចខាតផលវិបាកដូចជា៖
  • ខូចខាតផលដំណាំ
  • ស្រែចម្ការជារណ្តៅគ្រាប់បែកមិនអាចបង្កបង្កើនផលបាន
  • ប្រជាជនបាត់បង់ជីវីត របួស ពិការជាច្រើននាក់
  • ធ្វើឲ្យប្រជាជន ជនបទភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងទីប្រជុំជនជននានា
  • ពន្យាពេលមិននឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដណ្តើមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយឆាប់រហ័ស៕