មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការដឹកជញ្ជូនជាសកម្មភាពមួយដើរតួនាទីយ៉ាង...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើការដឹកជញ្ជូនជាសកម្មភាពមួយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច។ ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។

មេរៀនអត្ថបទ

តើការដឹកជញ្ជូនជាសកម្មភាពមួយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច។ ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។

ការដឹកជញ្ជូន ជាសកម្មភាពមួយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច។

  • ដោយសណ្ឋានដី ប្រទេសកម្ពុជា ….អនុគ្រោះជាច្រើន (គ្មានរបាំងរូបមាំទាំទេ)
  • រួមទាំងមានជំនួយបច្ចេកទេស និង … វត្ថុពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងនោះគេ…មានសំណាងស្ពាន ថ្នល់ ជាច្រើនបាន…
  • ម្យ៉ាងទៀតសំណង់ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែកម មានសារសំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូន​…ផលចំណេញយ៉ាងច្រើននាពេលអនាគត។

ឧទាហរណ៍៖ ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ… ផលិតផលវត្ថុធាតុដើ​មទៅដល់….បានរហ័សទាន់ពេលវេលា អស់សោ …និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។