មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកម្ពុជាមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះក្នុងការផលិ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើកម្ពុជាមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះក្នុងការផលិតវារីងអគ្គិសនី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើកម្ពុជាមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះក្នុងការផលិតវារីងអគ្គិសនី?

សក្តានុពលក្នុងការផលិតវារីអគ្គិសនៅមាន

  • ប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរផ្លូវទឹក ទឹកជ្រោះ​ ទន្លេ…
  • សម្បូរភ្លៀង
  • គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទុន។