មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអាឡឺម៉ងបង្រួបបង...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអាឡឺម៉ងបង្រួបបង្រួមគ្នាវិញ នៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?

មេរៀនអត្ថបទ

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអាឡឺម៉ងបង្រួបបង្រួមគ្នាវិញ នៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?

កត្តាសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យអាឡឺម៉ងបង្រួបបង្រួមគ្នាវិញ មាន៖

  • ជញ្ជាំងក្រុងប៊ែរឡាំងត្រូវគេផ្តួលរំលំ នៅថ្ង១១ វិច្ឆិកា ១៩៨៩
  • ការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ គឺការដួលរលំសហភាពសូវៀត ( ១៩៩១ )
  • ធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណ និងនយោបាយឯកភាពគ្នាតែមួយ ( ១៩៩០ )
  • ការដកកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ត ( សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស និងសូវៀត ) ចេញពីទឹកដីអាឡឹម៉ងទាំង២ ( ១៩៩០ )
  • ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បង្រួបបង្រួមគ្នាវិញនៅថ្ងៃទី ០៣ តុលា ១៩៩០ ។