មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាប្រភពជម្រុញឲ្យមានការ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាប្រភពជម្រុញឲ្យមានការកសាងប្រព័ន្ធដឹកនាំពិភពលោកតែមួយ (សកលភាវូបនីយកម្ម)?

មេរៀនអត្ថបទ

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាប្រភពជម្រុញឲ្យមានការកសាងប្រព័ន្ធដឹកនាំពិភពលោកតែមួយ (សកលភាវូបនីយកម្ម)?

កត្តាថ្មីៗជាច្រើនដែលលេចឡើងមានដូចតទៅៈ

  • កម្លាំងចលករនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលជម្រុញឲ្យកាន់តែលេចឡើងនូវអស្តុរភាព និងផលវិបាកចំពោះបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេស និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសលើសកលលោក ។ នេះជាសញ្ញាមួយទាទារឲ្យរីះរកការបង្កើត ប្រព័ន្ធថ្មីមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
  • កំណើនយ៉ាងខ្លាំងនូវបំលាស់ប្តូទីកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើសកលលោក
  • ការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនូវប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
  • ការរីកសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងនូវបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបដែលជានិច្ចជាកាលក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយសកលលោក
  • បញ្ហារួមជាច្រើនបានកើតឡើងដែលទាមទារឲ្យមានការសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ សហគមន៍អន្តរជាតិជាដើម។