សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់មេរៀនវគ្គសិក្សារបស់យើងខ្ញុំ។

ចុះឈ្មោះ ដើម្បីបន្តមេរៀនវគ្គសិក្សានេះ និងមេរៀនល្អៗជាច្រើនទៀត។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃអភិបាលកិច្ចល្អ គឺទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស តើចំណុចសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សមានអ្វីខ្លះ ?

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

បញ្ចប់