មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ដើម្បីថែរក្សាខែលអូសូន ក៏ដូចជារក្សាជីវិតន...
ការចូលគណនី

Curriculum

ដើម្បីថែរក្សាខែលអូសូន ក៏ដូចជារក្សាជីវិតនៅលើផែនដី យើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

ដើម្បីថែរក្សាខែលអូសូន ក៏ដូចជារក្សាជីវិតនៅលើផែនដី យើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

ដើម្បីថែរក្សាខែលអូសូន និងរក្សាជីវិតនៅលើផែនដី យើងរួមសហកាគ្នាទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់របស់របរដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីក្លូរ៉ុក្កុយអរ៉ូកាបូន និងសារធាតុគីមីអាសូតអុកស៊ីត។