មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ដូចម្តេចហៅថាប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត? តើអង់ទីប្យូ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ដូចម្តេចហៅថាប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត? តើអង់ទីប្យូទិចជាអ្វី? រៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់នៃស្វ័យតម្លើងទ្វេ ADN។

មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្តេចហៅថាប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត?

ប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត ជាក្រពេញរាងពងក្រពើតូចៗចំនួនបួនដែលបង្កប់ក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត វាមាននាទីបញ្ចេញផលិតអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត។