មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ដូចម្តេចដែលហៅថា វិសមភាពចំពោះសុខភាព ?
ការចូលគណនី

Curriculum

ដូចម្តេចដែលហៅថា វិសមភាពចំពោះសុខភាព ?

មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្តេចដែលហៅថា វិសមភាពចំពោះសុខភាព ?

វិសមភាពចំពោះសុខភាព គឺជាចំណីអាហារល្អ ជាមូលដ្ឋាននៃសុខភាព ។ អ្នករស់នៅទីក្រុង ឬទីប្រជុំជន ទទួលទានអាហារមានកាឡូរីទាបជាងជនបទ (២១៥៣ កាឡូរីក្នងមួយថ្ងៃ) សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ។ អ្នកជនបទ ២៣៣០ កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ រីឯអ្នកក្រជាងគេ ទទួលទាន ២១០០កាឡូរី ក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នា​​  ។