មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ដូចម្តេចដែលហៅថា ដង់ស៊ីតេប្រជាជន ? កំណើតប...
ការចូលគណនី

Curriculum

ដូចម្តេចដែលហៅថា ដង់ស៊ីតេប្រជាជន ? កំណើតប្រឆាំឆ្នាំ ?

មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្តេចដែលហៅថា ដង់ស៊ីតេប្រជាជន ? កំណើតប្រឆាំឆ្នាំ ?

ដែលហៅថា សង់ស៊ីតេគឹជាចំនួនប្រជាជនក្នុងផ្ទៃដី ១.គីឡូម៉ែត្រ ។

ឆ្នាំ ២០០៨ ប្រទេសកម្ពុជាមានដងស៊ីតេប្រជាជន ៧៥ ក្នុង១គីឡូម៉ែត្រ ។

កំណើតប្រចាំឆ្នាំ ១.៥% ។