មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ដូចម្តេចដែលហៅថាសំណល់រឹងបំពុល?
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្តេចដែលហៅថាសំណល់រឹងបំពុល?

សំណល់រឹងបំពុលគឺជាសំណល់រឹងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរសមាសភាព ឬលក្ខណៈជីវសាស្រ្តគីមី ឬលក្ខណៈរូបរបស់បរិស្ថានដែលគេបានបោះបង់ចោលដោយចៃដន្យ ឬដោយចេតនា។