សំណួរ ចម្លើយ

តើឬសរុក្ខជាតិនិងមីក្រូសារពាង្គកាយមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ឬសរុក្ខជាតិនិងមីក្រូសារពាង្គកាយមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ។ ទំនាក់ទំនងនេះហៅថា ទំនាក់ទំនងសហប្រាណ ​