សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់មេរៀនវគ្គសិក្សារបស់យើងខ្ញុំ។

ចុះឈ្មោះ ដើម្បីបន្តមេរៀនវគ្គសិក្សានេះ និងមេរៀនល្អៗជាច្រើនទៀត។

សំណួរ ចម្លើយ

តើស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត I ផលិតបានស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតប៉ុន្មាន ? អូវ៉ូស៊ីត I ផលិតបានអូវុលប៉ុន្មាន ។

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

មេរៀនមុន
បញ្ចប់