មាតិកា

សំណួរ ចម្លើយ

តើ”លោកខាងជើង” គ្រប់សង្កត់ឯងយ៉ាងដូចម្តេច ?

លោកខាងជើង” គ្របសង្កត់គេឯងដោយលក់ផលិតឩស្សាហកម្មក្នុងតម្លៃខ្ពស់ ហើយទិញផលិតផលដើមក្នុងតម្លៃថោក ។