សំណួរ ចម្លើយ

តើមនុស្សរៀបចំផ្ទៃដាំដុះដោយរបៀបណាខ្លះ ?

មនុស្សរៀបចំផ្ទៃដីដាំដុះដោយបានកែប្រែសាចុះសាឡើងនូវទិដ្ឋដី ដូចជាវាលរុក្ខជាតិមុនក្លាយជាទីចម្ការ ជាវាលចិញ្វឹមសត្វ ។ ពញរៃឈើរាប់លាន់ហិចតាត្រូវបានកាប់ឆ្ការ វាលស្ថិបដ៏ធំធេង អ្វាស៊ីល… ត្រុវបានទទលការរៀបចំសម្រាប់ដំណាំ ។ សូម្បីតំបន់ងាយរងទទួលរងគ្រោះធម្មជាតិ ដូចជាតំបន់ភ្នំភ្លើង ឬ នៅនើជាយទ្វីប (ដីប៉ុលឌែ) ​ក៏ត្រូវទទួលការរៀបចំឪ្យមានដំណាំដែរ ។