មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៦៖ គ្រឿងញៀន , មេរៀនទី២៖ ឥទ្ធិពលនៃ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី៦៖ គ្រឿងញៀន , មេរៀនទី២៖ ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀន

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

តើការញៀនថ្នាំផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់សតិបញ្ញាដូចម្តេចខ្លះ?

ការញៀនថ្នាំផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់សតិបញ្ញា គឺធ្វើអោយមនុស្សមានជំងឺសរសៃប្រសាទ បាត់បង់ការចងចាំ មួម៉ៅជាដើម។