សំណួរ ចម្លើយ

តើការញៀនថ្នាំផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់សតិបញ្ញាដូចម្តេចខ្លះ?

ការញៀនថ្នាំផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់សតិបញ្ញា គឺធ្វើអោយមនុស្សមានជំងឺសរសៃប្រសាទ បាត់បង់ការចងចាំ មួម៉ៅជាដើម។