សំណួរ ចម្លើយ

តើគ្រឿងញៀនមានប្រភពមកពីណា?

គ្រឿងញៀនមានប្រភពមកពី ធម្មជាតិថ្នាំជក់ កញ្ឆា អាភៀន និងផលិតផលសំយោគដូចជា យ៉ាម៉ា អិចស្តាស៊ី កាវហិត……។