សំណួរ ចម្លើយ

តើសារពារង្គកាយប្រើប្រាស់ថាមពល ដើម្បីអ្វី?

សារពារង្គកាយប្រើប្រាស់ថាមពលដើម្បី លូតលាស់ ធំធាត់ រំលាយអាហារ  ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ…….។