មាតិកា

1
តើតម្រូការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?
2
តើសារពាង្គកាយថ្នាក់ទាបតម្រូវការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំដូចម្តេច?
3
ចូរនិយាយពីតម្រូវការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំសារពាង្គកាយថ្នាក់ខ្ពស់។
4
តើប្រព័ន្ធដំណឹកនាំក្នុងខ្លួនមនុស្សជាអ្វី? វាមាននាទីដូចម្តេច?
5
តើប្រដាប់របត់ឈាមមនុស្សមានអ្វីខ្លះ?
6
តើបេះដូងជាអ្វី?ស្ថិតនៅកន្លែងណា?
7
តើសរសៃឈាមមានប៉ុន្មានបែប?អ្វីខ្លះ?
8
តើអាកទែ វ៉ែន និងសរសៃប្តូរមាននាទី ដូចម្តេច?
9
តើរបត់ឈាមចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?
10
ចូររៀបរាប់ពីរបត់ឈាមខ្លី របត់ឈាមវែង និងរបត់ឈាមកូរ៉ូណែ។
11
តើឈាមជាអ្វី?
12
តើនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានឈាមជាមធ្យមប្រហែលប៉ុន្មានភាគរយ?ឧទាហរណ៍បញ្ចាក់
13
ចូរប្រៀបធៀបគោលិកាក្រហម គោលិកាស ប្លាកែត និងប្លាស្មា។
14
តើកោសិកាឈាមមួយណាដែលផ្ទុក អេម៉ូក្លូប៊ីន?
15
តើកំណកឈាមបណ្តាលមកពីអ្វី?
16
តើជំងឺឈាមមានអ្វីខ្លះ?
17
តើជំងឺស្លេកបង្កឡើងដោយអ្វី?
18
ដើម្បីព្យាបាលជំងឺស្លេក តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?
19
តើជំងឺមហារីកឈាមបណ្តាលមកពីអ្វី?
20
ចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកឈាម តើក្នុងមួយតំណក់ឈាមមានបរិមាណគោសិកាសចំនួនប៉ុន្មាន?
21
តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីក-ឈាម?

សំណួរ ចម្លើយ

តើតម្រូការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?

តម្រូការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំមានពីរគឺ ៖

  • សារពាង្គកាយតូច(សារពាង្គកាយថ្នាក់ទាប)
  • សារពាង្គកាយធំ(សារពាង្គកាយថ្នាក់ខ្ពស់)។