មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៤៖ កង្វក់ និងការត្រួតពិនិត្យ , មេ...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

តើបរិមាណទឹកសាបនិងទឹកប្រៃ មួយណាមានតិចជាងគេ ? ចូរបញ្ជាក់ ។

បរិមាណទឹកសាបមានតិចជាងប្រៃ ។ យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបរិសា្ថនបានបញ្ជាក់ថា នៅពិភពលោកមានទឹកសាបតែ ៣% ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ៩៧% ទៀត ជាទីប្រៃនៅតាមសមុទ្រនិងមហាសមុទ្រនានា ។