មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៣ :ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀ...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

តើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សមាន៖

  • សិទ្ធិនយោបាយ
  • សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច
  • សិទ្ធិវប្បធ៌ម