មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៣ :ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀ...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

សិទ្ធិមនុស្ស

  • សិទ្ធិមនុស្ស គឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់បានក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្ស។