មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៣ :ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀន...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី៣ :ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀនទី១៖ នីតិរដ្ឋ

សំណួរ ចម្លើយ

0/9
មេរៀនអត្ថបទ

ចូរពន្យល់អត្ថន័យនីតិរដ្ឋ?

នីតិរដ្ឋ សំដៅយករដ្ឋប្រកាន់ការអនុវត្តច្បាប់ជាតិ។រដ្ឋប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពោលគឺរាល់ការសំរេចធ្វើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពឹងផ្អែកលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន។