មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៣ : ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី៣ : ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀនទី៦ ៖ ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ

មេរៀនអត្ថបទ

តើអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យដូចម្តេច?

អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាការផ្សំផ្គុំយ៉ាងឧឡារិកជាផ្លូវការរវាងបុរសម្នាក់និងស្រ្តីម្នាក់ដែលប្តេជ្ញាថាខ្លួននឹងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ ហើយដែលភាគីទាំងពីរមិនអាចរំលាយទៅវិញបានតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយ។