មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៣ : ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី៣ : ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀនទី៦ ៖ ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ

មេរៀនអត្ថបទ

មន្រ្តីអត្រានុកូលដ្ឋាន

មន្រ្តីអត្រានុកូលដ្ឋាន = មន្រ្តីទទួលបន្ទុកចុះបញ្ជីសំបុត្រកំណើត មរណភាព និងអាពាហ៍ពិពាហ៍។