សំណួរ ចម្លើយ

តើបន្សាយជាអ្វី?

បន្សាយ ជាចលនារបស់ម៉ូលលេគុលពីតំបន់ដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់ទាប។