មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី២ : វប្បធម៌សន្តិភាព , មេរៀនទី១ ៖ ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី២ : វប្បធម៌សន្តិភាព , មេរៀនទី១ ៖ ប្រវត្តិកំណើតសាសនា

មេរៀនអត្ថបទ

ថ្លុក

ថ្លុក (ន.) = ទីដីក្រហូងដែលដក់ទឺកដែលតូចជាងត្រពាំង។